GOMA GOMA

Wat is GOMA?

GOMA staat voor Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. Het is een gedragscode die in het leven is geroepen om de afwikkeling van medische aansprakelijkheidszaken te verbeteren. Daarnaast is deze onder andere bedoeld om de openheid hierover te vergroten. Het doel van de code is om het vertrouwen tussen de patiënt en de zorgverlener te bevorderen. De kwaliteit van de zorg wordt met deze gedragscode nogmaals onderstreept en verbeterd.

Waarom is GOMA belangrijk?

Een medisch incident kan grote gevolgen hebben voor een patiënt en het vertrouwen in de zorgverlener kan hierdoor worden geschaad. Door openheid en transparantie te bieden over het incident en de afwikkeling hiervan, kan het vertrouwen tussen de patiënt en de zorgverlener worden hersteld. Bovendien kan door de toepassing van GOMA de afwikkeling van medische aansprakelijkheidszaken worden verbeterd.

Wie zijn gebonden aan GOMA?

GOMA is van toepassing op alle zorgverleners, zoals artsen, tandartsen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Ook instellingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn gebonden aan de gedragscode.

Wat houdt GOMA precies in?

De gedragscode omvat een aantal kernbegrippen die van belang zijn bij de afwikkeling van medische aansprakelijkheid. Zo is er het begrip ‘incident’, wat wordt omschreven als “elke gebeurtenis die betrekking heeft op de gezondheidstoestand van de patiënt en die niet de bedoelde uitkomst van een zorgverleningsproces is”. Ook het begrip ‘openheid’ is van belang: dit houdt in dat de zorgverlener direct en volledig informeert over het incident en de mogelijke gevolgen hiervan voor de patiënt. Verder bevat de gedragscode richtlijnen voor de afwikkeling van medische aansprakelijkheid, zoals het informeren van de patiënt over de mogelijkheid tot het indienen van een klacht en het verlenen van bijstand hierbij.

Een belangrijk onderdeel van de GOMA is de zogenaamde open disclosure. Dit houdt in dat het ziekenhuis of de betrokken zorgverlener bij een medisch incident zo snel mogelijk openheid van zaken geeft aan de patiënt en diens naasten. Ook wordt er een plan van aanpak opgesteld om de gevolgen van het incident zo goed mogelijk op te vangen en de schadeafwikkeling in gang te zetten.

Wat zijn uw rechten onder GOMA?

Als patiënt heeft u onder GOMA een aantal rechten. Zo heeft u recht op informatie over het incident, de oorzaken daarvan en de mogelijke gevolgen voor uw gezondheid. Daarnaast heeft u recht op een zorgvuldige afhandeling van uw zaak en op een snelle en eerlijke schadevergoeding als blijkt dat de zorgverlener aansprakelijk is voor uw letselschade. U kunt hierbij de hulp inschakelen van een letselschade-expert, die u bijstaat in het hele proces.

Hoe wordt de naleving gewaarborgd?

Zorginstellingen en zorgverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de gedragscode. Wel kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht houden op de naleving en handhaving van de code. Ook kan een patiënt of diens vertegenwoordiger een klacht indienen bij de zorgverlener of zorginstelling, of bij een klachtencommissie.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de afwikkeling van uw zaak?

Als u het niet eens bent met de afwikkeling van uw zaak onder GOMA, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de zorginstelling. Daarnaast kunt u een letselschadeadvocaat inschakelen die u kan adviseren over verdere stappen, zoals het indienen van een schadeclaim bij de verzekeraar van de zorgverlener.

Wat is de relatie tussen GOMA en letselschade?

Bij letselschadezaken is de toepassing van GOMA van groot belang. Door openheid te bieden over het incident en de afwikkeling hiervan, kan een letselschadezaak sneller en beter worden afgehandeld.

Conclusie

De GOMA is een belangrijk instrument voor de afwikkeling van medische aansprakelijkheid. Het zorgt ervoor dat patiënten beter beschermd zijn en dat er meer openheid en transparantie is bij medische incidenten. Als slachtoffer van een medische fout kun je een beroep doen op de GOMA en kun je rekenen op ondersteuning en begeleiding bij de afwikkeling van de schade.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online