Kelderluik Arrest Kelderluik Arrest

Het Kelderluik Arrest is een van de bekendste en belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad in Nederland. Het arrest heeft betrekking op de aansprakelijkheid van werkgevers voor ongevallen op de werkvloer. In dit artikel leggen we uit wat het Kelderluik Arrest precies inhoudt, welke gevolgen het heeft voor werkgevers en hoe je kunt voorkomen dat je aansprakelijk gesteld wordt.

Wat is het Kelderluik Arrest?

Het Kelderluik Arrest is een uitspraak van de Hoge Raad uit 1965. In deze zaak ging het om een man die tijdens zijn werk in een kelder door een openstaand luik was gevallen en daarbij gewond was geraakt. De man stelde zijn werkgever aansprakelijk voor de geleden schade. De rechter oordeelde dat de werkgever inderdaad aansprakelijk was, omdat deze onvoldoende maatregelen had genomen om het ongeval te voorkomen. Dit oordeel werd later bevestigd door de Hoge Raad, waarmee het Kelderluik Arrest een feit was.

HR 5 november 1965, NJ 1966, 136. ECLI:NL:HR:1965:AB7079

Wat zijn de gevolgen van het Kelderluik Arrest?

Het Kelderluik Arrest heeft grote gevolgen gehad voor werkgevers in Nederland. Sinds het arrest zijn werkgevers namelijk in veel gevallen aansprakelijk voor ongevallen op de werkvloer, ook als zij zelf geen schuld hebben aan het ongeval. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving en voldoende maatregelen te treffen om ongevallen te voorkomen.

Wat is de zorgplicht van de werkgever?

De zorgplicht van de werkgever houdt in dat deze verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Dit betekent dat de werkgever voldoende maatregelen moet treffen om de risico’s op ongevallen te minimaliseren. De werkgever moet bijvoorbeeld zorgen voor een veilige werkomgeving, instructies geven over veilig werken en toezicht houden op de naleving van de veiligheidsvoorschriften.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?

De werkgever is aansprakelijk voor ongevallen op de werkvloer als deze onvoldoende maatregelen heeft genomen om het ongeval te voorkomen. Hierbij wordt gekeken naar de ernst van het risico en de kosten en moeite die nodig zijn om het risico te verminderen. Als het risico hoog is en de kosten om het te verminderen laag zijn, dan zal de werkgever eerder aansprakelijk worden gesteld.

Hoe kun je voorkomen dat je aansprakelijk gesteld wordt?

Als werkgever kun je voorkomen dat je aansprakelijk gesteld wordt voor ongevallen op de werkvloer door voldoende maatregelen te treffen om de veiligheid van je werknemers te waarborgen. Hierbij kun je denken aan:

Door deze maatregelen te nemen, kun je als werkgever aantonen dat je voldoende zorg hebt gedragen voor de veiligheid van je werknemers en voorkom je dat je aansprakelijk gesteld wordt voor ongevallen.

FAQs over het Kelderluik Arrest

1. Wat is het Kelderluik Arrest?

Het Kelderluik Arrest is een uitspraak van de Hoge Raad uit 1965 waarin bepaald werd dat werkgevers aansprakelijk zijn voor ongevallen op de werkvloer als zij onvoldoende maatregelen hebben genomen om het ongeval te voorkomen.

2. Wat houdt de zorgplicht van de werkgever in?

De zorgplicht van de werkgever houdt in dat deze verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en voldoende maatregelen moet treffen om de risico’s op ongevallen te minimaliseren.

3. Hoe kun je voorkomen dat je als werkgever aansprakelijk gesteld wordt?

Je kunt voorkomen dat je als werkgever aansprakelijk gesteld wordt door voldoende maatregelen te treffen om de veiligheid van je werknemers te waarborgen, zoals het opstellen van veiligheidsprocedures, het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen en het regelmatig controleren en onderhouden van machines en gereedschappen.

Conclusie

Het Kelderluik Arrest is een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad die grote gevolgen heeft gehad voor werkgevers in Nederland. Werkgevers zijn sinds het arrest namelijk in veel gevallen aansprakelijk voor ongevallen op de werkvloer. Als werkgever kun je voorkomen dat je aansprakelijk gesteld wordt door voldoende maatregelen te treffen om de veiligheid van je werknemers te waarborgen. Door te zorgen voor een veilige werkomgeving en voldoende instructies en toezicht, kun je voorkomen dat er ongevallen gebeuren en voorkom je dat je aansprakelijk gesteld wordt. Het is belangrijk om als werkgever goed op de hoogte te zijn van het Kelderluik Arrest en de zorgplicht die hieruit voortvloeit. Zo kun je ervoor zorgen dat je werknemers veilig en gezond kunnen werken en voorkom je dat je in juridische problemen komt.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online