soorten letselschade

Algemene voorwaarden

1. Opdrachtbevestiging

De opdrachtgever verleent aan RN Letselschade B.V., hierna te noemen RN Letselschade, de opdracht tot het behartigen van zijn/haar belangen betreffende de geleden en te lijden schade ten gevolge van het ongeval. RN Letselschade is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door RN Letselschade ten behoeve van de cliënt. RN Letselschade behoudt zich het recht voor opdrachten niet te aanvaarden of de opdracht onder opgaaf van redenen te staken.

2. Dienstverlening

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de opdracht heeft gegeven middels ondertekening, retourzending en ontvangst door RN Letselschade van de opdrachtbevestiging. De opdrachtgever verleent aan RN Letselschade de opdracht tot belangenbehartiging ter zake de door opdrachtgever ten gevolge van het incident geleden en te lijden schade. De werkzaamheden die RN Letselschade voor opdrachtgever verricht, wordt buitengerechtelijke juridische bijstand genoemd. Dat wil zeggen dat RN Letselschade tracht de door opdrachtgever geleden en te lijden schade te verhalen zonder tussenkomst van de rechter. RN Letselschade draagt gedurende de behandeling van de zaak zorg voor de verzending van alle relevante stukken naar opdrachtgever.

3. Behandeling van de zaak

Indien en zolang de belangen van de opdrachtgever door RN letselschade worden behartigd, is de opdrachtgever verplicht alle medewerking te verlenen om de voortgang van de zaak te bevorderen. Dit houdt in het verstrekken van de juiste informatie en het beschikbaar stellen van alle voor de zaak betreffende stukken. Indien de opdrachtgever voortijdig de zaak bij RN Letselschade beëindigt of indien niet wordt voldaan aan de hier gestelde voorwaarden, zal RN Letselschade de reeds gemaakte kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever en/of deze verrekenen met de door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan de opdrachtgever verstrekte of te verstrekken voorschotten.

4. Doorsturen gegevens

RN Letselschade is gerechtigd alle informatie die van belang is voor een juiste beoordeling van de schade door te zenden naar de betreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede naar eventueel andere bij de letselschaderegeling betrokken partijen. Hieronder valt ook de medische informatie. Deze medische informatie wordt door RN Letselschade enkel en alleen doorgezonden aan de medisch adviseur van de wederpartij in gesloten envelop.

5. Informatieverstrekking

RN Letselschade houdt de opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken en de voortgang in de behandeling van de schade en adviseert de opdrachtgever over de te nemen stappen in het schaderegelingsproces.

6. Kosten juridische bijstand

Deze kosten worden ‘buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand’ genoemd en worden door RN Letselschade verhaald op de aansprakelijke partij in het zich voordoende geval diens verzekeraar. Dit is bij wet (art. 6:96 BW) geregeld omdat deze kosten deel uitmaken van de schade. RN Letselschade zal deze kosten als afzonderlijke schadepost op de aansprakelijke partij vorderen en is gerechtigd deze kosten te behouden. In het geval de opdrachtgever (mede) schuldig is aan het ongeval en het daardoor ontstane letsel, dan is de aansprakelijke partij in het zich voordoende geval diens verzekeraar in de regel gehouden de kosten te betalen naar ratio van het eigen aandeel in de schuld. Over eventueel resterende buitengerechtelijke kosten kunnen separate afspraken worden gemaakt.

7. Cessie; overdracht van kosten

RN Letselschade is gemachtigd gelden te ontvangen op haar derdengeldenrekening van de aansprakelijke partij of diens verzekeraar ten behoeve van schadevergoedingen aan opdrachtgever en van deze gelden datgene wat toekomt aan juridische bijstandskosten in te houden. Overigens voert RN Letselschade in het geval van een opdracht tot belangenbehartiging van de opdrachtgever ter zake de door de opdrachtgever ten gevolge van het ongeval geleden en nog te lijden schade het beleid dat betalingen van schadebedragen, exclusief de juridische bijstandskosten welke RN Letselschade heeft moeten maken, zoveel mogelijk rechtstreeks door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan de opdrachtgever worden betaald.

8. Aansprakelijkheid RN Letselschade

RN Letselschade is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop binnen het kader van de opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor bovengemelde schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat RN Letselschade voor haar werkzaamheden heeft ontvangen.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online