Causaliteit Causaliteit

Bij letselschadezaken is causaliteit een belangrijk begrip. Het gaat hierbij om het verband tussen het ongeval en de schade die iemand heeft geleden. In dit artikel gaan we dieper in op wat causaliteit precies inhoudt en waarom het van belang is bij letselschadezaken. Ook maken we onderscheid tussen juridische en medische causaliteit.

Wat is causaliteit?

Causaliteit is het verband tussen een gebeurtenis (oorzaak) en het daaropvolgende gevolg. Bij letselschadezaken gaat het om het verband tussen het ongeval en de schade die daaruit voortvloeit. Het is belangrijk om vast te stellen of er een oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval en de geleden schade, omdat dit van invloed is op wie er aansprakelijk kan worden gesteld.

Juridische causaliteit

Juridische causaliteit heeft betrekking op het verband tussen het ongeval en de schade op basis van juridische regels en wetgeving. Hierbij wordt er gekeken naar de vraag of de schade redelijkerwijs kan worden toegerekend aan het ongeval. Dit wordt ook wel ’toerekenbaarheid’ genoemd.

In de praktijk kan dit soms lastig zijn, bijvoorbeeld als er sprake is van een bestaande aandoening of letsel. In dat geval moet er worden vastgesteld in hoeverre het ongeval de bestaande situatie heeft verergerd.

Medische causaliteit

Medische causaliteit heeft betrekking op het verband tussen het ongeval en de schade op medisch vlak. Hierbij wordt er gekeken naar de vraag of de klachten en/of beperkingen van het slachtoffer kunnen worden verklaard door het ongeval.

Bij medisch verband wordt er vaak een medisch expert ingeschakeld om vast te stellen of er sprake is van een causaal verband tussen het ongeval en de geleden schade. Dit kan van belang zijn bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding.

Conclusie

Causaliteit is een belangrijk begrip in letselschadezaken en heeft betrekking op het verband tussen het ongeval en de geleden schade. Bij het vaststellen van causaliteit wordt er onderscheid gemaakt tussen juridisch en medisch verband. Het is van belang om vast te stellen of er sprake is van een verband, omdat dit van invloed is op wie er aansprakelijk kan worden gesteld en op de hoogte van de schadevergoeding.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online