soorten letselschade

Privacybeleid Privacybeleid

RN Letselschade B.V. vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: RN Letselschade B.V., e-mailadres: info @ rnletselschade.nl
d. Website: de website onder www.rnletselschade.nl

1. Algemeen

1.1. In dit Privacybeleid wordtbeschreven hoe RN Letselschade B.V. de persoonsgegevens van haar Gebruikers inalgemene zin verwerkt.
1.2. De persoonsgegevens die door RN Letselschade B.V. worden verwerkt zijnonder andere:
– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk wordenverstrekt aan RN Letselschade B.V.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. RN Letselschade B.V.verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker dezepersoonsgegevens via de Website aan RN Letselschade B.V. heeft doorgegeven,bijvoorbeeld door contact op te nemen met RN Letselschade B.V. of doordat deGebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
2.2. RN Letselschade B.V. gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleindewaarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan RN Letselschade B.V. heeftverstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbijbetrokkene partij is.

2.3. Daarnaast kan RNLetselschade B.V. de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogtete stellen van diensten van RN Letselschade B.V. die interessant voor dedesbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegenbezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out mogelijkheid in denieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen met RN Letselschade B.V.

3. Minderjarigen

3.1. In sommige gevallen vraagt RNLetselschade B.V. expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens tekunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker indie gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om depersoonsgegevens te verstrekken aan RN Letselschade B.V. De ouder of voogd kanin dat geval ook altijd de aan RN Letselschade B.V. verstrekte gegevensaanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1. RN Letselschade B.V. zal depersoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door RN Letselschade B.V. voor de in ditPrivacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of
4.1.2. RN Letselschade B.V. op grond van wettelijke verplichting gehouden ispersoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Doorverwijzingen

5.1 Deze website kandoorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm vaneen hyperlink, banner of button. RN Letselschade B.V. is niet verantwoordelijkvoor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1. De Gebruiker heeft recht opinzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming vanzijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wetbescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene VerordeningGegevensbescherming.
6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indiende Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker contactopnemen:

RN Letselschade B.V.

Binairstraat 19

1033 MN Amsterdam

info@rnletselschade.nl

6.3. RN Letselschade B.V. zalzich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruikertot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afschermingvan de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnenkosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoekals bedoeld in dit artikel, zal RN Letselschade B.V. de gebruiker over dezekosten informeren.
6.4 Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek tevoldoen zal met redenen worden omkleed.
6.5. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail tezenden aan RN Letselschade B.V.

7. Bewaartermijn

7.1. RN Letselschade B.V. bewaartpersoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevensworden verwerkt, tenzij RN Letselschade B.V. op grond van een wettelijkebepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

8. Beveiliging

8.1. RN Letselschade B.V. heeftjuridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om depersoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatigeverwerking.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

9.1. RN Letselschade B.V. behoudtzich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal opdeze pagina bekend worden gemaakt. RN Letselschade B.V. adviseert de Gebruikerdan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijndoorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 1 april 2018.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op eventuele geschillen dievoortvloeien uit dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

11. Google Analytics

11.1 RN Letselschade B.V.gebruikt Google Analytics. Het IP-adres van de Gebruiker is geanonimiseerd ener worden geen gegevens gedeeld met Google. RN Letselschade B.V. heeft eenverwerkingsovereenkomst met Google getekend. De anonimisering van GoogleAnalytics data betekent dat RN Letselschade B.V. deze Analytics cookies zondertoestemming mag plaatsen. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van dezecookies middels een cookiebanner dat tot acceptatie getoond wordt.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online