RN Letselschade - Contact RN Letselschade - Contact

Het Medisch Beoordelingstraject Het Medisch Beoordelingstraject

Het medisch beoordelingstraject speelt een sleutelrol in het vaststellen van letselschade en de daaruit voortvloeiende claims. Dit proces waarborgt dat medische gegevens correct worden verzameld, beoordeeld en toegepast, zodat de benadeelde een rechtvaardige compensatie ontvangt. Dit artikel belicht de belangrijkste aspecten van het medisch beoordelingstraject zoals gedefinieerd in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de bijbehorende Medische Paragraaf.

Het medisch beoordelingstraject speelt een sleutelrol in het vaststellen van letselschade en de daaruit voortvloeiende claims. Dit proces waarborgt dat medische gegevens correct worden verzameld, beoordeeld en toegepast, zodat de benadeelde een rechtvaardige compensatie ontvangt. Dit artikel belicht de belangrijkste aspecten van het medisch beoordelingstraject zoals gedefinieerd in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de bijbehorende Medische Paragraaf.

Verzamelen van Medische Gegevens

Rol van Medisch Adviseurs

Medisch adviseurs, vaak ingeschakeld door zowel de belangenbehartiger als de verzekeraar, spelen een cruciale rol in het beoordelen van de letselschade. Zij verzamelen en beoordelen medische gegevens om te adviseren over de (medische) beperkingen van de benadeelde.

Het Belang van Transparantie

Transparantie in het verzamelen en delen van medische informatie is essentieel. Het waarborgt dat alle partijen op de hoogte zijn van de gebruikte gegevens en de basis waarop adviezen worden gegeven.

Vaststellen van Beperkingen

Diagnose en Beperkingen

Een medisch specialist stelt de diagnose en bepaalt of en welke stoornissen tot beperkingen leiden. Vervolgens bepaalt een verzekeringsgeneeskundige of een medisch adviseur de exacte beperkingen, die de grondslag vormen voor de claim.

Rol van de Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige berekent op basis van deze beperkingen de concrete uitval, zoals verlies van arbeidsvermogen, en adviseert over mogelijke voorzieningen ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid.

Criteria in het Medisch Beoordelingstraject

Proportionaliteit en Onafhankelijkheid

Proportionaliteit, transparantie, objectiviteit, en onafhankelijkheid zijn leidende principes. Ze zorgen ervoor dat het proces eerlijk verloopt en dat inbreuk op privacy tot het noodzakelijke beperkt blijft.

Medisch Advies en Expertise

Het vragen van medisch advies en eventuele medische expertises dienen gebaseerd te zijn op deze principes. Direct overleg tussen medisch adviseurs kan soms een expertise overbodig maken.

Het Belang van Goede Praktijken

Gebruik van Standaardvragen

Het gebruik van gestandaardiseerde vragen, zoals de IWMD Vraagstelling, helpt bij het objectief beoordelen van causaal verband bij ongevallen.

Transparantie en Controleerbaarheid

Transparantie in het adviesproces en de besluitvorming versterkt het vertrouwen en respect tussen alle partijen en bevordert een rechtvaardige schadeafwikkeling.

Conclusie

Het medisch beoordelingstraject is een complex maar essentieel onderdeel van de letselschadeafhandeling. Door de principes van proportionaliteit, transparantie, objectiviteit, en onafhankelijkheid te volgen, zoals voorgeschreven door de GBL en de Medische Paragraaf, kan een rechtvaardige en respectvolle omgang met medische gegevens worden gewaarborgd. Dit zorgt voor een eerlijke compensatie voor de benadeelde en draagt bij aan een efficiënte en effectieve schadeafwikkeling.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online