RN Letselschade Banner Homepage

Letselschade als zelfstandig ondernemer

Het oplopen van letselschade als zelfstandig ondernemer is problematisch en ingewikkeld. Het inschakelen van deskundige juridische hulp is dan ook onvermijdelijk omdat het claimen van dergelijke schade eveneens ingewikkeld is. Uw onderneming lijdt doorgaans direct schade en snelheid bij het claimen is daarom heel belangrijk. Raakt u als ondernemer gewond waardoor u niet kunt werken dan zult u, mits u een dergelijke verzekering heeft afgesloten, uw arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen aanspreken. Het duurt echter vaak wel enige weken en soms zelfs maanden voordat deze verzekering tot uitkering komt. Er is vaak een lange wachttijd en er worden ingewikkelde procedures gevolgd. Daarbij zijn er vaak ook allerlei uitsluitingsclausules van toepassing waardoor het onzeker is of u wel een uitkering zult krijgen. Valt u door letsel uit dan zal het moeilijk zijn het bedrijf draaiende te houden. Vaak moeten hoge extra kosten worden gemaakt voor het inhuren van deskundig personeel. En het is nog maar de vraag of dit ook zal lukken, zeker op korte termijn. Kunt u een derde aansprakelijk stellen voor het ongeluk en uw letsel dan heeft u recht op een volledige letselschade vergoeding. U kunt alle kosten die het gevolg zijn van het ongeval in rekening brengen, inclusief de kosten van juridische bijstand. RN Letselschade begeleidt u bij het gehele proces van het claimen van letselschade als zelfstandig ondernemer. De kosten die daarmee zijn gemoeid worden meegenomen in de letselschade berekening en worden door de schuldige partij volledig vergoed.

Berekenen verlies inkomen

Het berekenen van inkomensschade is lastig. RN Letselschade heeft daar echter veel ervaring mee en kan u voorzien van advies en de schade namens u claimen bij de aansprakelijke partij. Om inkomensschade te berekenen kijken wij naar de jaarcijfers van voor en na het ongeval. Is de winst na het ongeval minder dan voor het ongeval, dan is dit verschil uw inkomensschade. Hierbij kan de omzet gelijk zijn gebleven of zelfs zijn gestegen, maar heeft u door het inhuren van extra personeel veel meer kosten moeten maken. Naast inkomensschade krijgt u als slachtoffer van een ongeval natuurlijk te maken met veel meer kostenposten. Die behandelen wij verderop.

Bedrijfsongeval en verkeersongeval

RN Letselschade is zowel gespecialiseerd in bedrijfsongevallen als in verkeersongevallen en het claimen van letselschades die daarvan het gevolg zijn. Als zelfstandig ondernemer kunt u in beide situaties verzeild raken. Door toedoen van een derde loopt u een bedrijfsongeval op. U bent bijvoorbeeld schilder van beroep en valt van een steiger af die door een derde partij ondeugdelijk is vastgezet. U kunt een en ander bewijzen en deze derde aansprakelijk stellen voor hetgeen u is overkomen. Deze derde partij is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit uw val. Kunt u niet meer werken dan moet de inkomensschade worden vergoed maar ook alle andere schade zoals medische kosten, vervoerskosten en kosten van hulp in huis. Bij een verkeersongeval is een soortgelijke situatie van toepassing. U krijgt een ongeluk en dat ongeluk is de schuld van iemand anders. Indien u diens schuld kunt bewijzen, dan heeft u recht op een volledige letselschade vergoeding, inclusief inkomstenderving. Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over de mogelijkheden of een afspraak wilt maken voor informatie en advies.

Materiële en immateriële schade

Letselschade kan worden onderverdeeld in materiële en immateriële schade. Onder materiële schade vallen alle posten die rechtstreeks voortvloeien uit het ongeval. Kosten die u moet maken en inkomsten die u misloopt. Onder immateriële schade wordt de schade bedoeld die u psychisch lijdt. Het wordt dan ook wel psychische schade genoemd of affectieschade. Geheel los van de vergoeding voor materiële schade heeft u vaak ook recht op een vergoeding van de immateriële schade. Deze laat zich uiteraard lastig berekenen. Immateriële schade wordt vergoed door middel van smartengeld.

Kosten materiële schade

De materiële schade die u lijdt als gevolg van een ongeval kan zeer divers zijn. Het hangt af van de situatie, ook de persoonlijke situatie, welke kostenposten allemaal voor vergoeding in aanmerking komen. Het berekenen van de materiële schade kan heel ingewikkeld zijn omdat er zoveel verschillende posten moeten worden meegenomen. Daarbij is het berekenen van inkomensschade sowieso lastig. Hierna een opsomming van kostenposten letselschade als zelfstandig ondernemer waarmee u kunt worden geconfronteerd. Deze opsomming is echter niet compleet. In uw specifieke geval kunnen nog andere kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Eigendommen

Door een ongeval ontstaat doorgaans schade aan eigendommen. De kleding die u aan had, de materialen waarmee u aan het werk was, de auto waarin u reed of spullen die u bij zich had. De kosten van verloren gegane of beschadigde eigendommen moeten worden vergoed. Waardevolle zaken zoals auto’s of kostbare apparatuur zullen moeten worden getaxeerd waarna u precies weet op hoeveel vergoeding u recht heeft.

Medische kostenposten

Hoewel iedereen in Nederland verplicht een ziektekostenverzekering heeft, de zogenaamde basisverzekering, krijgt u vaak toch te maken met kosten die niet worden vergoed. Het kan om van alles gaan. Van pleisters en verband tot het huren van krukken of een rolstoel, verschuldigde eigen bijdragen voor therapieën en andere medische hulpmiddelen die u moet kopen of huren. Als zelfstandig ondernemer zult u zo veel mogelijk uw werk willen blijven doen of betrokken blijven bij het werk waardoor u alle mogelijke hulpmiddelen aanschaft of huurt, maar daarmee zijn natuurlijk wel extra kosten gemoeid. Alle kosten die u voor medische doeleinden moet maken dienen door de schuldige partij te worden vergoed. U moet wel kunnen aantonen dat de aanschaf of de huur nodig was.

Uitgaven voor vervoer

Wellicht kunt u zich door uw verwondingen niet meer zelfstandig verplaatsen. U kunt niet meer autorijden of op de fiets en moet regelmatig gebruikmaken van het openbaar vervoer of van een taxi. Deze kosten kunnen oplopen als u regelmatig naar een dokter of het ziekenhuis moet of naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut. De kosten van noodzakelijk vervoer moet u kunnen aantonen maar worden geheel vergoed door de schuldige partij.

Uitgaven voor externe hulp

Het oplopen van letselschade als zelfstandig ondernemer betekent doorgaans dat het nodig is externe hulp in te schakelen. Net als bij personen die het slachtoffer worden van een ongeval maar geen eigen bedrijf hebben, zult u wellicht hulp in huis nodig hebben. Hulp bij het aankleden en wassen, maar ook bijvoorbeeld verzorgen van kinderen, kinderen naar school brengen of zelfs voor het uitlaten van de hond of het onderhouden van uw tuin. Als zelfstandig ondernemer heeft u vaak extra hulp nodig om uw bedrijf draaiende te houden. Hoe deskundiger hoe personeel moet zijn, hoe hoger de kosten zullen zijn. Het is echter belangrijk dat uw bedrijf blijft bestaan omdat anders een faillissement dreigt. U bent dan ook gerechtigd deze kosten te maken, en deze kosten moeten worden vergoed door de schuldige partij. Uiteraard geldt ook hier dat u wel moet kunnen aantonen dat het nodig was de kosten te maken.

Andere uitgaven

Er kunnen nog tal van andere uitgaven nodig zijn als gevolg van uw letsel. Zeker bij ernstig letsel kunnen de kosten ontzettend hoog oplopen. Bent u ernstig gewond dan kunt u wellicht nooit meer werken en zult u blijvend extern personeel moeten inhuren. Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor de letselschade berekening. Ook is het mogelijk dat u niet in uw huidige woning kunt blijven wonen of dat deze moet worden verbouwd om dit wel mogelijk te maken. Als u aan een rolstoel gekluisterd bent dan zal de woning rolstoelvriendelijk moeten worden gemaakt, is een traplift nodig of zult u moeten verhuizen. De kosten van verbouwingen of een noodzakelijke verhuizing moet eveneens door de schuldige partij worden betaald.

Wellicht wordt u geconfronteerd met bepaalde kostenposten die wij hier niet noemen. Neem gerust contact op met RN Letselschade als u meer wilt weten over het claimen van letselschade als zelfstandig ondernemer. Wij werken landelijk en bezoeken u thuis om een en ander met u te bespreken. Wij hebben kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Immateriële schade: smartengeld

Een ongeluk brengt ook psychische schade met zich mee. Pijn, verdriet, angst en onzekerheid vallen onder psychische schade. Het gebeurde kan allerlei nare effecten hebben op uw gevoelens van welzijn. Hiervoor moet een vergoeding worden betaald. Het is uiteraard lastig om dergelijke gevoelens uit te drukken in geld. Daarvoor zijn echter richtlijnen. In het verleden hebben zich al veel ongelukken voorgedaan waarvoor een smartengeld vergoeding is uitgekeerd. Deze zijn opgenomen in de smartengeldgids zodat u vooraf al een indruk kunt krijgen van de smartengeldvergoeding waarop u ongeveer recht heeft. De vergoedingen zijn ondergebracht in verschillende categorieën, van licht en gering letsel tot ernstig, zwaar en zeer zwaar letsel. Het hangt niet alleen van het soort letsel af maar ook van de effecten daarvan op uw leven. De impact van een gebroken vinger hoeft voor het ene slachtoffer minder effect te hebben dan voor de ander. U kunt zich voorstellen dat de impact van een gebroken vinger op een beroepspianist veel groter is dan op een ondernemer met een vervoersbedrijf. Bij gering of licht letsel wordt meestal een smartengeldvergoeding tot 2.000 euro toegekend. Naarmate het letsel ernstiger is loopt deze smartengeld vergoeding op. Voor ernstig letsel gelden bedragen van rond de 20.000 euro en voor zeer zwaar letsel kan dit oplopen tot 100.000 euro. De vergoeding smartengeld staat dus geheel los van de vergoeding letselschade waarop u recht heeft. Die gaan immers over alle kosten die u moet maken of nog zult moeten maken.

Letselschade als zelfstandig ondernemer claimen

U heeft in het voorgaande kunnen lezen dat er heel wat komt kijken bij het claimen van letselschade en smartengeld. Het is belangrijk dat u zich tijdig tot een letselschade advocaat wendt zodat u de schuldige partij snel aansprakelijk kunt stellen. Bij veruit de meeste gevallen worden partijen het zonder tussenkomst van de rechter eens. Slechts in enkele gevallen is een uitspraak van de rechter nodig. Bedenk ook dat de schuldige partij zich doorgaans laat bijstaan door een specialist. Het is belangrijk dat ook u zich voorziet van deskundige hulp. Indien u kiest voor RN Letselschade dan kiest u voor een deskundig en ervaren letselschade advocaat. Wij nemen u de gehele procedure van het claimen van letselschade en smartengeld uit handen zodat u zich kunt richten op uw herstel en het voortzetten van uw onderneming.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online