Rotterdam Letselschade Advocaat

U bent op zoek naar de beste letselschade advocaat in Rotterdam. Lees dan verder.

Als u letselschade oploopt dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Als u invalide raakt en daardoor niet meer kunt werken zal uw inkomen vrijwel zeker fors dalen. Maar los daarvan zijn er dan vaak hoge kosten die u moet maken. Uw woning moet bijvoorbeeld worden aangepast omdat u afhankelijk bent van een rolstoel. Wellicht heeft u dagelijks hulp nodig voor uw persoonlijke verzorging of met het huishouden. Daarnaast kan er sprake zijn van psychische schade waardoor u in het dagelijks leven wordt belemmerd. De beste letselschade advocaat in Rotterdam kan u bijstaan om ervoor te zorgen dat u voor de door u geleden materiële en immateriële schade een passende vergoeding krijgt.

Letselschade omvat meer dan de rekening van uw zorgverlener

Ongetwijfeld bent u verzekerd tegen zorgkosten. Maar uw zorgverzekering dekt vaak lang niet alle schade. In ieder geval is er het verplichte eigen risico, en voor veel behandelingen geldt een maximale vergoeding. Komt u daarboven dan moet u deze kosten zelf betalen. Als de situatie het gevolg is van een ongeval waarvan u niet de schuldige bent dan is het logisch dat u de kosten op de veroorzaker hiervoor aansprakelijk wilt stellen. Datzelfde geldt voor een bedrijfsongeval waarvoor uw werkgever aansprakelijk is. Dit is het geval als het niet uw schuld was dat bepaalde veiligheidsvoorschriften niet werden nageleefd. Bij een misdrijf is het uiteraard duidelijk dat u niet de schuldige bent en dat u medische en niet-medische kosten op de dader wilt verhalen. Het kan dan bijvoorbeeld ook gaan om gederfde inkomsten als u voor langere tijd niet kunt werken.

Hoe hoog is de uitkering aan letselschade?

Letselschade Advocaat In Rotterdam
Arts beoordeeld letselschade bij een slachtoffer.

De hoogte van een uitkering letselschade is afhankelijk van de ernst van het letsel. Als u bij een bedrijfsongeval uw pols breekt en daardoor een aantal maanden niet kunt werken maar wel een ziektewetuitkering krijgt omdat u in loondienst bent, dan gaat het vaak om de medische kosten en wellicht een vergoeding omdat u een aantal maanden beperkt bent. Gaat het echter om blijvende invaliditeit, zoals bijvoorbeeld bij een dwarslaesie of ernstige psychische schade dan hebben we het over aanzienlijk hogere bedragen als het gaat om de vergoeding. De beste letselschade advocaat in Rotterdam maakt voor u een berekening waarbij rekening wordt gehouden met alle aspecten. Daar kan bij blijvende invaliditeit een claim uit komen van soms wel tienduizenden euro’s of meer.

Waarom een advocaat bij letselschade?

Wanneer u te maken krijgt met een ongeval of een misdrijf waarbij u letselschade oploopt dan geeft dat vaak een rollercoaster aan emoties. U moet van alles regelen: ziekenhuisbezoeken, wellicht thuiszorg en aanpassingen in de woning. Daarnaast moet u wellicht leren omgaan met het feit dat u de rest van uw leven beperkt bent in uw doen en laten, misschien kunt u uw werk niet meer doen. Vaak komt u er dan niet aan toe om na te denken over de financiële gevolgen: de medische kosten die u moet maken maar wellicht ook een forse terugval in inkomen. Daarvoor is de letselschade advocaat. Hij of zij staat u bij om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Wellicht zijn er kosten of aspecten waar u zelf nog niet bij stil heeft gestaan maar die wel degelijk een rol spelen.

Schakel onze letselschade advocaten in om te krijgen wat u toekomt

Wanneer u letselschade heeft opgelopen is het belangrijk om zo snel mogelijk de beste letselschade advocaat van Rotterdam in te schakelen. U kunt contact opnemen met RN Letselschade voor direct advies en bijstand bij het indienen van uw claim. U kunt hiervoor het contactformulier op de website invullen of bellen met telefoonnummer 010 – 200 20 50. Wij bespreken uw zaak met u en leggen de mogelijkheden aan u voor. In eerste instantie wordt contact opgenomen met degene die aansprakelijk is voor het letsel, bijvoorbeeld uw werkgever na een bedrijfsongeval of de veroorzaker van een verkeersongeval. Als de tegenpartij niet wil meewerken dan kunnen wij uw zaak voorleggen aan de rechter die vervolgens een uitspraak zal doen. Uiteraard is het mogelijk om hiertegen in beroep te gaan als u het niet eens bent met het oordeel van de rechter. Ook hierin kunnen wij u bijstaan.

Letselschadevergoeding berekenen?

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online